Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. นิสิต
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 4 เดือนมีนาคม 2565
Prapawan Tantrakul

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 4 เดือนมีนาคม 2565

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนมีนาคม 2565 รายละเอียดดังภาพ

 

Humanities Weekly News Updates (4th week of March 2022)

Faculty and staff members can leave your questions or share interesting news with us via huswu@g.swu.ac.th

Previous Article คณะมนุษยศาสตร์ขอความร่วมมือนิสิตแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ มศว เมื่อต้องเข้ามาติดต่อตามสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หรือมาเข้ารับบริการด้านต่าง ๆ รวมถึงการเข้าห้องเรียนและห้องสอบ
Next Article ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “ทักษะสำคัญสำหรับบัณฑิตจบใหม่เพิ่มโอกาสเข้าสู่งานในฝัน”
Print
558 Rate this article:
No rating

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top