Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  4. แผนงานและประกันคุณภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  6. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  7. หน่วยงานภายใน
  8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

Nihon no Meishin "ใครไม่เชื่อ แต่คนญี่ปุ่นเชื่อ" หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3-5 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น
Prapawan Tantrakul

Nihon no Meishin "ใครไม่เชื่อ แต่คนญี่ปุ่นเชื่อ" หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3-5 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น

Nihon no Meishin "ใครไม่เชื่อ แต่คนญี่ปุ่นเชื่อ"

ผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 3-5 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ที่ร่วมกันค้นคว้าเกี่ยวกับความเชื่อของชาวญี่ปุ่น เขียนบทความสองภาษาและจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ที่สนใจรับชมผลงาน สามารถสแกน QR Code ในภาพหรือ ไปที่ https://anyflip.com/ofikn/pdei/

โดยผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาตะวันออก" ที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้ศึกษาและฝึกทักษะการแปลภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของภาษาแต่ละสาขาบรรยายและให้คำแนะนำ ซึ่งนอกจากจะนิสิตจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการค้นคว้าหาข้อมูลในภาษาต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติการแปล โดยบูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้ความรู้ทางภาษาให้เป็นประโยชน์ในวงกว้างอีกด้วย

 

Nihon no Meishin “You may not believe, but the Japanese do”

This project came from the 3-5 year students from Oriental Languages program Japanese majors and the exchange Japanese students who researched on Japanese beliefs. For anyone who are interested in, you can check out this E-book using the QR code or access via this link https://anyflip.com/ofikn/pdei/

This is one of the projects from the “Oriental Languages Translation skill development project” that the Faculty of Humanities, Bachelor of Arts Program in Oriental Languages program organized during February - June 2021. The purpose of this project was to develop the translation skills in Chinese, Japanese and Korean that have been taught by the native speakers of such languages. Besides, the students in this project developed their research skills and resilience towards their language boundaries for the future.

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์จากหลักสูตรศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
Next Article ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก ปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom
Print
694 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top