Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  4. แผนงานและประกันคุณภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  6. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  7. หน่วยงานภายใน
  8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รับบริการการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ นิสิตปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (จิตวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Prapawan Tantrakul

ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รับบริการการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ นิสิตปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (จิตวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ รับบริการการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ  พี่แชมป์ และพี่ติ๋ม นิสิตปริญญาโท หลักสูตร ศศ.ม. (จิตวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ในช่วงเวลาและสถานที่รายละเอียดดังภาพที่แนบค่ะ   #ศูนย์บริการให้คำปรึกษาคณะมนุษย์มศว

 

Relieve Your Stress and Anxiety with the Experts: P’Champ and P’Tim

If you face difficulties, stress, or anxiety and need someone to talk with, we provide counseling for you. Our consultancy team includes graduate students in the Master of Arts Program in Applied Psychology, Srinakharinwirot University.

Please check the working hours and location in the poster below.

 

Previous Article การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับ ปี 2565
Next Article เตรียมพบกับคลิปวิดีโอสุดพิเศษจากคณบดี และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ทางช่องทางการสื่อสารของสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
149 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top