Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  4. แผนงานและประกันคุณภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพนิสิตและเครือข่ายศิษย์เก่า
  6. การสื่อสารสากลและกิจการพิเศษ
  7. หน่วยงานภายใน
  8. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  9. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 3. Admission
 4. ข่าว
 5. วิจัย
 6. วิชาการ
 7. บริการวิชาการ
 8. ติดต่อเรา
 9. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2565
Prapawan Tantrakul

ประชาสัมพันธ์ข่าวคณะมนุษยศาสตร์รายสัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2565

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรส่งข้อมูลข่าวสารที่ท่านต้องการประชาสัมพันธ์ บอกเล่า แลกเปลี่ยนผ่านทางช่องทางสื่อออนไลน์ของคณะฯ

ท่านสามารถส่งข้อมูลรายละเอียดมาได้ที่ e-mail : huswu@g.swu.ac.th โดยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวรายสัปดาห์

         ทั้งนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2565 รายละเอียดดังภาพ

 

Humanities Weekly News Updates (3rd week of December 2022)

Faculty and staff members can leave your questions or share interesting news with us via huswu@g.swu.ac.th

Previous Article ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะสองภาษา สำหรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)” ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
Next Article ขอเชิญคณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยเเอปพลิเคชั่น ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566
Print
160 Rate this article:
No rating

 
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top