Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับคณะ
  1. ประวัติความเป็นมา
  2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  3. โครงสร้างองค์กร
  4. โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
  5. แผนงานและประกันคุณภาพ
  6. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  7. ฝ่ายการสื่อสารองค์กร
  8. หน่วยงานภายใน
  9. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
  10. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  11. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
  12. จรรยาบรรณบุคลากร
 3. ข่าว
 4. วิจัย
 5. วิชาการ
 6. บริการวิชาการ
 7. ติดต่อเรา
 8. แบบฟอร์ม
image

ข่าวสาร

22 เมษายน 2567 -โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน 491 (การเขียนเชิงวิชาการ) Read more

22 เมษายน 2567 -โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน 491 (การเขียนเชิงวิชาการ)

22 เมษายน 2567

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติการสอน 491 (การเขียนเชิงวิชาการ) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล ชื่นค้า เป็นวิทยากรบรรยาย “การเขียนเชิงวิชาการ” เพื่อให้นิสิตได้องค์ความรู้เพิ่มเติมด้านการเขียนเชิงวิชาการที่ถูกต้อง

First45679111213Last

หมวดหมู่

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
Back To Top